Klachtenregeling Sociaal Team Ermelo

Bent u niet tevreden over onze zorg- of dienstverlening? Laat het ons weten. We leren graag van uw ervaringen. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten bij voorkeur eerst met de betrokken medewerkers van het Sociaal Team. Dan kan het probleem misschien direct worden verholpen.

Lukt het niet uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken? Of wilt u dat liever niet? Neem dan contact op de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken, Mathilde Stam, IJsbaanweg 45, 3851 CP Ermelo.

Het Sociaal Team maakt gebruik van de Klachtenregeling van Zorggroep Noord West Veluwe. Deze is onafhankelijk en heeft ervaring in de behandeling van klachten, tips en complimenten. Artikel 8 Indien de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken een klacht of onderdelen daarvan ongegrond of niet ontvankelijk verklaart kan klager daartegen in beroep gaan bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Noord West Veluwe.

Artikel 1

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klager: de persoon die een klacht over het Sociaal Team indient;
 • beklaagde: de organisatie / persoon tegen wie de klacht is gericht;
 • klacht:
  • de klacht moet een gedraging van een medewerker van het Sociaal Team betreffen die gevolgen heeft voor de klager persoonlijk. Onder gedraging wordt verstaan: enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een beslissing
  • de klacht betreft de uitvoer van de activiteit of dienst van het Sociaal Team of over de situatie bij de uitvoer van de werkzaamheden waarover de klager niet tevreden is
  • de klacht betreft intimidatie en/of ongewenst gedrag.

Artikel 2

Een klacht wordt schriftelijk bij de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken ingediend en bevat in ieder geval:

 • een omschrijving van de klacht
 • de naam of namen van klager en beklaagde(n)
 • de activiteit of dienst. Het klaagschrift dient voorzien te zijn van een datum en wordt na binnenkomst direct voorzien van een datumstempel.

Artikel 3

Een klacht moet binnen 3 maanden na het incident worden ingediend. Een na afloop van deze termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt dat de klacht is ingediend zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van de klager kan worden verlangd. Dit laatste dient te blijken uit door klager naar voren te brengen feiten en omstandigheden.

Artikel 4

De ontvangst van de klacht dient zo snel mogelijk door de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken aan de klager te worden bevestigd.

Artikel 5

De klager kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij de behandeling van de klacht. Van deze mogelijkheid moet aan klager in de ontvangstbevestiging van de klacht mededeling worden gedaan.

Artikel 6

De voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken onderzoekt de klacht en probeert, samen met de klager en (eventueel) de medewerker tegen wiens gedraging de klacht is gericht, tot een aanvaardbare oplossing te komen. Slaagt hij hierin niet, dan moet hij binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging van de klacht, een beslissing op de klacht nemen. De voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken neemt deze beslissing niet dan na klager en de medewerker te hebben gehoord.

Artikel 7

Wanneer de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond heeft bevonden, moet deze in zijn beslissing meedelen. En zo ja, zal hij deze klacht doorleiden naar de klachtenfunctionaris van Zorggroep Noord West Veluwe.

Artikel 8

Wanneer de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken een klacht of onderdelen daarvan ongegrond of niet ontvankelijk verklaart kan klager daartegen in beroep gaan bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Noord West Veluwe.