Vragen

U vind hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik mijn vragen stellen aan het Sociaal Team?
U kunt uw vragen via diverse wegen stellen aan het Sociaal Team; u bent welkom op een van onze spreekuren op de diverse locaties. Klik hier voor een overzicht van de spreekuren. Daarnaast kunt u ons van maandag tot en met vrijdag, tussen 9:00 en 15:00 uur telefonisch bereiken op ons telefoonnummer 0341-204320. Ook kunt u digitaal uw vragen aan ons stellen via het contactformulier op deze website. Als het nodig is kunnen we ook bij u thuis komen voor een huisbezoek.
Heb ik een verwijzing nodig om ondersteuning te ontvangen van het Sociaal Team?
Nee, dat is niet nodig. Het Sociaal Team wil graag laagdrempelig zijn, dus u bent welkom zonder verwijzing.
Welke hulp kan het Sociaal Team mij bieden?
Het Sociaal Team zal beginnen om samen met u te bepalen welke hulp u echt nodig heeft. Daarna gaan we samen met u kijken wat uw eigen mogelijkheden zijn en hoe uw omgeving u kan ondersteunen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan het Sociaal Team samen met u kijken wat voor u passende ondersteuning is en u helpen om deze ondersteuning ook te realiseren.
Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over het Sociaal Team?
Klachtenregeling Sociaal Team Ermelo Bent u niet tevreden over onze zorg- of dienstverlening? Laat het ons weten. Wij leren graag van uw ervaringen. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten bij voorkeur eerst met de betrokkene medewerkers van het Sociaal Team. Dan kan het probleem misschien direct worden verholpen. Lukt het niet uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken? Of wilt u dat liever niet? Neem dan contact op de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken, dhr J. Dutrieux, IJsbaanweg 45, 3851 CP Ermelo. Artikel 1 In deze klachtenregeling wordt verstaan onder klager: de persoon die een klacht over het Sociaal Team indient; beklaagde: de organisatie / persoon tegen wie de klacht is gericht; klacht: ● de klacht moet een gedraging van een medewerker van het Sociaal Team betreffen die gevolgen heeft voor de klager persoonlijk. Onder gedraging wordt verstaan: enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een beslissing ● de klacht betreft de uitvoer van de activiteit of dienst van het Sociaal Team of over de situatie bij de uitvoer van de werkzaamheden waarover de klager niet tevreden is ● de klacht betreft intimidatie en/of ongewenst gedrag. Artikel 2 Een klacht wordt schriftelijk bij de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken ingediend en bevat in ieder geval: ● een omschrijving van de klacht ● de naam of namen van klager en beklaagde(n) ● de activiteit of dienst. Het klaagschrift dient voorzien te zijn van een datum en wordt na binnenkomst direct voorzien van een datumstempel. Artikel 3 Een klacht moet binnen 3 maanden na het incident worden ingediend. Een na afloop van deze termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt dat de klacht is ingediend zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van de klager kan worden verlangd. Dit laatste dient te blijken uit door klager naar voren te brengen feiten en omstandigheden. 1 Artikel 4 De ontvangst van de klacht dient zo spoedig mogelijk door de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken aan de klager te worden bevestigd. Artikel 5 De klager kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij de behandeling van de klacht. Van deze mogelijkheid moet aan klager in de ontvangstbevestiging van de klacht mededeling worden gedaan. Artikel 6 De voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken onderzoekt de klacht en tracht, samen met de klager en (eventueel) de medewerker tegen wiens gedraging de klacht is gericht, tot een aanvaardbare oplossing te komen. Slaagt hij hierin niet, dan moet hij binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging van de klacht, een beslissing op de klacht nemen. De voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken neemt deze beslissing niet dan na klager en de medewerker te hebben gehoord. Artikel 7 Indien de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond heeft bevonden, moet deze in zijn beslissing meedelen. En zo ja, zal hij deze klacht doorleiden naar de klachtenfunctionaris van Zorggroep Noord West Veluwe.* * Het Sociaal Team maakt gebruik van de Klachtenregeling van Zorggroep Noord West Veluwe. Deze is onafhankelijk en heeft ervaring in de behandeling van klachten, tips en complimenten. Artikel 8 Indien de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken een klacht of onderdelen daarvan ongegrond of niet ontvankelijk verklaart kan klager daartegen in beroep gaan bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Noord West Veluwe.